Przedszkole nr 74
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 74 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.                       o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www przedszkole74.warszawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-30.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kozłowska, e-mail: a.kozlowska@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 226322357.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Przedszkole nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” stanowi budynek piętrowy, wolnostojący, w części podpiwniczony, otoczony ogrodem. Wejście do budynku nie jest bezpośrednio   z ulicy. Przedszkole objęte jest monitoringiem wizyjnym. Monitoring obejmuje teren wokół placówki: zewnętrzne ciągi piesze wokół budynku  wzdłuż okien i drzwi bocznych. Wejście na teren przedszkola jest możliwe przy użyciu kodu do furtki  z elektrozamkiem. W przedszkolu znajduje się mata ewakuacyjna dla osób ze specjalnymi potrzebami.

 

Dostępność informacyjno - komunikacyjna:

Przedszkole jest wyposażone w pętlę indukcyjną. W ciągach komunikacyjnych wewnątrz przedszkola oraz na zewnątrz przy drzwiach wejściowych i przy furtce zostały zamontowane tabliczki brajlowskie.

 Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.

 

Dostępność cyfrowa:

Strona internetowa przedszkola umożliwia skorzystanie z tłumacza języka migowego (PJM) online. Strona zapewnia standardy dostępności WCAG 2.1.

 

 

dostępność raport.pdf

 
 
Wprowadził Kozłowska Agnieszka (Przedszkole nr 74) 23-09-2020
Aktualizujący Kozłowska Agnieszka (Przedszkole nr 74) 31-03-2022
Zatwierdzający Kozłowska Agnieszka (Przedszkole nr 74) 31-03-2022
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-03-2022
Liczba odwiedzin: 373